Pergjegjesia Sociale e Korporates

Perfshirja e Grupit S&T ne terma afatgjate zhvillimi te tregjeve dhe shteteve eshte ne berthame te biznesit pa limit. Veprimi me mjedisin dhe pjesmarrja aktive nga kompania ne zhvillimin social jane shume te rendesishme per ne.
Prandaj, S&T sponsorizon nje game te gjere inisiativash dhe projektesh ne edukim, shkence, art, sociale dhe fushat e sportit ne shtete te ndryshme.

Ne Austri, S&T eshte aktualisht perfshire me art dhe garat me motor.